+31 (0)6 207 15 115 - info@agvi.nl
Algemene Voorwaarden


1.

Agnito Vitalitas, lees verder als AGVI, is een eenmanszaak en verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid.

2.

AGVI werkt volgens de vastgestelde beroepscode, gedragsregels en beroepsprofielen voor therapeuten, vastgesteld door de beroepsvereniging VBAG.

3.

AGVI behoudt zich het recht voor cliënten te weigeren en zal indien zulks het geval is, de reden opgeven.

4.

In geval van een geschil kunnen cliënten zich wenden tot de beroepsvereniging waarbij AGVI is aangesloten.

5.

AGVI registreert de NAW-gegevens van haar cliënten en de behandelingsgegevens in een handmatig medisch dossier.

6.

Deze gegevens worden voor een periode van twintig jaren bewaard, waarna zij vernietigd worden.

7.

De cliënt sluit samen met de therapeut een behandelingsovereenkomst waarin rechten en plichten van beide zijden zijn geregeld. De behandelingsovereenkomst dient door de cliënt te worden ondertekend en voorzien van een dagtekening. Indien gewenst, wordt aan de cliënt een kopie van deze overeenkomst overhandigd.

8.

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de sessie kosteloos worden geannuleerd door de cliënt. Bij overschrijding van deze termijn, worden de kosten van de volledige sessie in rekening gebracht. In geval van ziekte van de cliënt of overlijden van bloed of aanverwanten, bestaat de gelegenheid tot 2 uur voor de behandeling kosteloos te annuleren. Bij het vergeten van de afspraak worden de kosten van de sessie volledig in rekening gebracht.

9.

Cliënten passen interventies waarvan zij hebben kennisgenomen, onder geen beding toe op anderen. Oefeningen die aan de cliënt zijn aangeleerd, worden uitsluitend door de cliënt zelf gehanteerd en mogen onder geen voorwaarde aan derden worden aangeleerd of overgedragen.

10.

Na afloop van iedere sessie wordt de cliënt in de gelegenheid gesteld aan te geven hoe hij/zij zich voelt. AGVI adviseert de cliënt over manieren om de praktijk op verantwoorde wijze te verlaten. AGVI aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cliënt onverantwoord handelt, dan wel zonder overleg andere therapieën aangaat of is aangegaan dan wel enige medische- of andere, voor de therapie of training belangwekkende informatie, heeft verzwegen of achtergehouden.

11.

Behoudens nadrukkelijk schriftelijk bezwaar van de cliënt, is AGVI vrij te overleggen met de doorverwijzende arts, therapeut of andere behandelaar.

12.

AGVI behandelt geen cliënten die onder invloed staan van alcoholhoudende dranken of geest beïnvloedende middelen (met uitzondering van middelen op arts receptuur). Indien de cliënt bij aanvang van de sessie of training onder invloed blijkt te zijn van bovengenoemde middelen, vervalt de sessie en worden de kosten volledig in rekening gebracht.

13.

Indien de cliënt later dan de afgesproken aanvangstijd verschijnt, wordt de sessietijd bekort tot de oorspronkelijke eindtijd. Indien cliënt meer dan 15 minuten te laat komt, vervalt de sessie. De kosten worden volledig doorberekend (uitgezonderd bijzondere overmacht situaties buiten de wil van cliënt om).

14.

De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te worden. Indien na een herinnering betaling uitblijft, zal de vordering in handen van een incassobureau gegeven worden.

-----
Met ingang van 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming ingegaan (AVG). Hieruit volgen de volgende aanvullende bepalingen:

15.

Cliënt geeft toestemming voor het vastleggen van gegevens in een cliëntendossier ten behoeve van het factureren van de factuur.

16.

Cliënt geeft toestemming aan de therapeut een kort verslag van de sessie voor eigen gebruik te maken ten behoeve van het verloop van de sessies.

17.

Therapeut draagt zorg voor de overdracht, na toestemming van de cliënt, voor vervangen bij ziekte of persoonlijke omstandigheden van de therapeut.

18.

AGVI is aangesloten bij: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

19.

Cliënt verleent toestemming van deze algemene voorwaarden, punt 1 tot en met 19, door het ondertekenen van de behandelovereenkomst.